Kultur og frivillighet

Partiprogram 2019-2023

Basketball i Kongsberghallen

Hovedformålet for kommunen må være at vi skal ha aktive innbyggere gjennom hele livet. En investering i idrett og kultur skaper inkludering, trivsel, mestring og virker positivt på fysisk- og psykisk helse. Dette fremmer god folkehelse, og virker forebyggende. Vi tror på et samfunn der alle skal med, derfor blir idrett og kultur viktige satsningsområder for Kongsberg Arbeiderparti.

Frivilligheten bidrar med store ressurser for alle aldersgrupper. Kongsberg kommune må i enda større grad jobbe sammen med frivilligheten for å møte fremtidens utfordringer. Kongsberg Arbeiderparti ønsker at kommunen i større grad tar en aktiv rolle i å koordinere dette arbeidet. Kultur og frivillighet må derfor prioriteres i kommunale budsjetter.

 • Igangsette et pilotprosjekt med aktivitets-SFO i samarbeid med idretten. Kongsberg Arbeiderparti vil prioritere prosjektmidler, og på sikt se på mulighet for utvidelse av et slikt tilbud.
 • Det er et økende behov for hallkapasitet i Kongsberg kommune. Kongsberg Arbeiderparti ønsker å imøtekomme det økende behovet gjennom tett samarbeid med Kongsberghallen og på sikt flytte ishallen ut i egen hall. Ledig areal i Kongsberghallen kan da bygges om til hallflater.
 • Idrettshallen må bestå. Idrettens uttalte ønske om basishall bør imøtekommes ved endringer i dagens idretts- og svømmehall.
 • Svømmehallen har kort levetid igjen. Kongsberg Arbeiderparti ønsker at det bygges en svømmehall i tilknytning til Lågen med badelandsfasiliteter.
 • Utvide dagens kommunale utlånsordning til fritidsaktiviteter.
 • Kongsberg har et stort antall av sine innbyggere som er organisert i lag og foreninger.
 • Kongsberg Arbeiderparti mener at den kommunale støtten til lag og foreninger må økes, og at det vedtas at støtten skal konsumpris justeres.
 • Kulturskolen er en viktig del av Kongsberg kommunes kulturtilbud til innbyggere i alle aldre. Kongsberg Arbeiderparti vil jobbe for å øke antall årsverk på kulturskolen, for å imøtekomme etterspørselen.
 • Videreføre driftsmodellen til Musikkteateret støtte opp om Energi Mølla, Vittingen Kulturhus og lokale scener
 • Kongsberg Arbeiderparti vil jobbe for å videreutvikle turstier og løypenett både i sentrum og nær der folk bor.
 • Få på plass en avtale mellom Kongsberg kommune og Buskerud Fylkeskommune for lokalt musikk- og kulturliv om bruk av nye øvingsfasiliteter, ved bygging av ny Kongsberg videregående skole.
 • Opprette en badeplass sentrumsnært i Kongsberg.

Er du enig med Kongsberg Arbeiderparti om Kultur og frivillighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker