Næring, miljø og utvikling

Partiprogram 2019-2023

Arsenalet

Gjennom en lang industrihistorie har Kongsberg kommune vært vertskap for store og små næringsaktører. Kongsberg Arbeiderparti vil være pådriver for at kommune tar en aktiv rolle i videreutvikling av næringslivet. Vår kommune skal være et godt sted å drive næringsvirksomhet, både for små, mellomstore og store bedrifter. Dette avhenger av at kommunens kjernevirksomheter har en høy standard, men vi må også aktivt tilrettelegge for at næringslivet kan videreutvikle seg. I dette arbeidet er det helt sentralt at kommunen, næringslivet og akademia jobber sammen. 

 • Ha tilstrekkelig kommunal beredskap til å støtte vekstinitiativer og nyetableringer fra lokalt og internasjonalt næringsliv.
 • Utvikling av Kongsberg som opplevelseskommune. Dette handler både om å sikre god informasjon til turister og å tilrettelegge for utvikling av eksisterende tilbud og tiltrekke seg nye tilbud.
 • Ivareta lokal handelsstand og fremdeles følge prinsippene om detaljhandel i sentrum.
 • Jobbe for bedre samarbeid mellom gårdeiere, næringsaktører og kommunen om utvikling av bysentrum.
 • Samarbeid mellom kommunen, industrien og akademia for å gi konkrete bidrag til bærekraftig byutvikling og utnytte Kongsberg som Nasjonal Digital Testarena.
 • Sikre at det er lærlinger og gode arbeidsvilkår for de ansatte hos bedrifter som vinner kommunale anbudskonkurranser. Følge opp den vedtatte Telemarksmodellen.
 • Stille krav til utbyggerne med at de skal tilrettelegge for ladestasjoner for elbiler.
 • Samarbeide tett med Kongsberg Næringsforum om saker som omhandler utvikling av handelsstanden, og et attraktivt bysentrum, teknologiindustrien og øvrig næringsliv.
 • Se på muligheter for utlånsordning av bysykler.
 • Utvikle bedre gang- og sykkelstier i hele kommunen og sikre barn og unge tryggere skoleveier både i sentrum og i distriktene.
 • Legge til rette for bolig og næringsarealer i hele kommunen. Kongsberg Tomteselskap AS skal være kommunens redskap for å utvikle tomtearealer for bolig og næring.
 • I regulering og utbygging skal vi stille krav til bærekraftighet.
 • Støtte etablering av Telemark Ring, asfaltbane for teknologi-testing og motorsport i Notodden kommune.
 • Kongsberg Arbeiderparti vil arbeide for at det blir utarbeidet en helhetlig Verneplan for Kongsberg.
 • Skal spille på lag med Forsvaret i bruk og utvikling av Heistadmoen leir og øvingsområde.  

Er du enig med Kongsberg Arbeiderparti om Næring, miljø og utvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker